دوره آموزشی تربیتی ولایت 2

ویژه فعالین فرهنگی 15 شهر کشور

بصورت منطقه ای / بهار 1394

منطقه 1: 61نفر از فعالین فرهنگی فارس و یزد

منطقه2: با حضور 72 نفر از فعالین فرهنگی کرمان ، زاهدان ، بم

منطقه 3: با حضور 45 نفر از فعالین فرهنگی  مازندران، گیلان، سمنان

منطقه 4: با حضور 58 نفر از فعالین فرهنگی خوزستان، لرستان، کرمانشاه

منطقه 5: با حضور 62نفر از فعالین فرهنگی آذربایجان غربی، شرقی ، همدان، زنجان

اهداف دوره:

ارتقاءسطح دانش نسبت به آسیب هاومشکلات تربیتی مربیان

ارتقاء سطح دانش در عرصه مهارت های تربیتی قبل از بلوغ

ارتقاء سطح دانش در عرصه تربیت بعد از بلوغ

ارتقاء  و هدایت انگیزه فعالیت های تربیتی

سرفصل های آموزشی:

نقش محبت در تربیت  

 وظایف مربی ، سطح 1  

گام های مقدماتی مربی در عرصه تربیت

کارگاه آسیب ها و مشکلات مربی در عرصه تربیت