دوره آموزشی تربیتی ولایت 1

ویژه فعالین فرهنگی 17 استان کشور

بصورت منطقه ای / زمستان 1393

منطقه 1: تهران 100 نفر

منطقه 2: یزد، فارس، کرمان 115 نفر

منطقه 3: لرستان، خوزستان ، کرمانشاه 79 نفر

منطقه 4 : اصفهان و چهارمحال بختیاری 100 نفر

منطقه 5: خراسان رضوی، جنوبی، شمالی 45 نفر

منطقه 6: آذربایجان شرقی،اردبیل،زنجان،قزوین،همدان 78نفر

اهداف دوره:

ارتقاءسطح دانش نسبت به آسیب هاومشکلات تربیتی مربیان

ارتقاء سطح دانش در عرصه مهارت های تربیتی قبل از بلوغ

ارتقاء سطح دانش در عرصه تربیت بعد از بلوغ

ارتقاء  و هدایت انگیزه فعالیت های تربیتی

سرفصل های آموزشی:

نقش محبت در تربیت  

 وظایف مربی ، سطح 1  

گام های مقدماتی مربی در عرصه تربیت  

کارگاه آسیب ها و مشکلات مربی در عرصه تربیت