دوره آموزشی تربیتی طریق الهدی

ویژه فعالین فرهنگی 6 شهر کشور

بصورت منطقه ای/ سال 1391

* اصفهان  160 نفر  * همدان 60 نفر

* اردبیل 20 نفر * سبزوار 40 نفر

* یزد 30 نفر * ایلام 20 نفر

اهداف دوره:

ارتقاء و هدایت انگیزه فعالیت های تربیتی

تعمیق نگرش ها نسبت به تربیت دینی

فراهم کردن زمینه خود ارزیابی مجموعه ها

دانش افزایی جهت طراحی و اجرای برنامه های مؤثر تربیتی

سرفصل های آموزشی: 

مراحل تربیت

لوازم کار تربیتی

مخاطب شناسی 

ویژگی های مربی 

 حلقه داری  تربیتی

ضرورت کار تربیتی 

برنامه ریزی فرهنگی 

برنامه های مؤثر تربیتی

اهداف تربیتی قبل از بلوغ 

ویژگی های نوجوان امروزی

مهارت تربیت کودک در عصر حاضر