دوره آموزشی تربیتی میثاق 5

ویژه مسئولین مجموعه های برتر تربیتی کشور

آذرماه1396 / قم المقدسه

اهداف دوره:

ایجاد انس و صمیمیت میان مدیران  

فراهم شدن زمینه شبکه سازی جبهه فرهنگی تربیت

ایجاد  هم افزایی و همفکری در عرصه های تربیت و اقتصاد 

هم اندیشی با موضوعات:

بررسی راهکارهای شبکه سازی  منطقه ای

تجربه های درآمدزایی و اقتصادی

برنامه تابستان با رویکرد متفاوت

همایش با موضوع:

اقتصاد و فرهنگ  (دکتر حسن عباسی)

تربیت در متن زندگی (حجت الاسلام مجتبی وافی)

نقش نیروی انسانی در تمدن اسلامی  (حجت الاسلام میرباقری)

مدیریت دینی در مجموعه های تربیتی (حجت الاسلام هادی زاده)

برنامه های تابستان :

معرفی برنامه های تابستانه با رویکردهای  متفاوت توسط مجموعه های تربیتی منتخب

رونمایی از 8عنوان پروژه پژوهشی:

رمان تیک

موسیقی

خلوت ناامن

هوس سوختن

محبت افراطی

وابستگی های عاطفی

کتابخانه تربیتی مربیان،مبلغان،معلمان

کتابخانه معرفتی مربیان،مبلغان،معلمان

مخاطبینمخاطبینمخاطبینمخاطبین

تعدادتعدادتعدادتعداد

شهرشهرشهر
تاریختاریختاریخ
اهدافاهدافاهدافاهدافاهدافاهداف
سرفصل هاسرفصل هاسرفصل ها
مایش هامایش هامایش هامایش هامایش ها
برنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه ها